Ytterligare ett brevsvar från Stockholms stad

Det tog tid men i slutet på förra veckan kom det faktiskt ytterligare ett brevsvar från Stockholms stad. Till skillnad mot de övriga breven så kändes det här något mer personligt och genomarbetat. Den ansvarige chefen har ansträngt sig en del för att matcha just mina frågeställningar även om det visst fanns en del inslag av copy + paste även här.
Dessutom så har han skickat kopia på svaret till flera av de högst uppsatta och ansvariga politikerna, vilket också är ett plus i kanten.

Med det så kanske jag kan lägga den här historien bakom mig ett tag. Det var ett kul experiment, förhoppningsvis har det gett någon tankeställare till någon av de styrande och dessutom kanske några har läst och spridit vidare om mitt däcktestande och bloggande för Nokian.
Men man kan inte leka rättshaverist hur länge som helst och jag behöver lägga min tid på något annat. I alla fall ett tag. Men det är förstås inget som säger att det inte blossar upp något igen, vem vet.
Däck, väglag och trafik kommer jag i alla fall att fortsätta skriva om.

Här är svaret:

Hej,tack för ditt mej. Till att börja med vill jag be om ursäkt för att svaret har dröjt.Vi gör vårt bästa för att alla ska kunna ta sig fram i staden under vintern och vi vet att vi kan bli bättre på en del punkter, bl a tillgänglighet. För att förbättra situationen har Trafikkontoret genomfört/planerat följande insatser:
  • Inför de tre senaste vintersäsongerna har vi hållit s k insiktsutbildningar för snöröjarna. Utbildningen innebär att deltagarna får information om olika funktionsnedsättningar och vilka olika behov av åtgärder de har. Sedan får de också testa hur det är att ta sig runt i staden med rullstol och med en synskada.
  • Vi tar del av statistik från sjukhusen angående fallolyckor under vintern. Olyckorna medför lidande för dem som drabbas och vi arbetar därför för att våra entreprenörer på bästa sätt ska halkbekämpa och underhålla gångbanorna.
  • Under 2013 kommer vi också att påbörja arbetet med en plan som ska ge gående och andra som använder trottoarerna bättre förutsättningar. Det kan t ex handla om bättre belysning, bättre städning och snöröjning på gångbanorna.
Trafikkontoret har kontinuerlig kontakt med sina entreprenörer kring snöröjning och halkbekämpning och är ute och följer upp arbetet för att säkerställa att plogningen utförs enligt plan. Vi är tyvärr medvetna om att snöröjningen inte fungerat tillfredställande på flera gator och i flera områden. Till exempel har man missat att ploga vissa gator, eller så har kvaliteten på plogningen inte varit godtagbar. Trafikkontoret kommer självfallet att utvärdera vinterns insatser och även se över om det är aktuellt att utkräva vite.Framkomligheten under en snöig vinter är dock inte densamma som under övriga årstider - vi kan inte städa bort en årstid. Personer som kan ha svårt att ta sig fram när det är barmark, t ex föräldrar med barnvagnar, äldre och sjuka som har svårt att gå och rullstolsanvändare får det tyvärr ännu kämpigare när det har snöat.Så länge det snöar prioriteras snöröjningen och halkbekämpningen på trafikleder, bussgator och högtrafikerade huvudgator. Fokus ligger på att upprätthålla framkomligheten för viktiga samhällsfunktioner som till exempel utryckningsfordon och kollektivtrafik. Det finns flera faktorer som gör snöröjningen i huvudstaden komplicerad. Flera av dessa förekommer naturligtvis även i andra städer, men inte i samma utsträckning eller i samma intensitet som i Stockholm. Exempelvis det stora antalet gator (över 3600), spårvagnstrafik, godstrafik, lastning och lossning, parkerade bilar/cyklar, rusningstrafik, gatukaraktär (många smala gator) och snö som skottas ner från taken av fastighetsägarnas takskottare.SMHI:s klass 2-varning som utfärdades inför snöovädret 5 december innebar dessutom en exceptionell situation. Det kom väldigt stora mängder snö i kombination med stark vind vilket skapade problem för Stockholms stads snöröjning. Snövädret var enligt uppgifter från SMHI ett av de värsta i Stockholm på 50 år sedan deras mätningar digitaliserades 1961. Vi är inte rustade för att klara av en ”väderutveckling som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner”. Att ha beredskap för att klara av klass 2-varningar, som lyckligtvis inte inträffar så ofta, skulle innebära ytterligare resurser i en storleksordning som förmodligen ingen skulle acceptera.Jag förstår att det kan verka märkligt att snöröjningen ännu inte var i fas nästan två veckor senare, men som jag tidigare nämnde var det oerhört stora mängder snö som skulle hanteras. Cirka 600.000 m3 snö, dvs en volym som motsvarar Globen, har körts bort från gatorna i vinter för att öka framkomligheten. Med vänlig hälsningTed Ell, avdelningschef TRAFIKKONTORET STADSMILJÖAVDELNINGEN