Första svaret från Stockholms stad angående snöröjningsfrågan

Det kom ett svar på mitt brev strax före jul. Till viss del var det förstås ett diplomatiskt standardsvar men han har ändå tagit sig tid att beröra lite av den fråga om tillgänglighet som jag ställde, det var med andra ord inte helt och hållet copy & paste. Men det var ändå långt ifrån något fullödigt svar som jag fick.
Läs själva nedan.

Hej! Tack för ditt e-post med frågor och synpunkter om snöröjning och tillgänglighet i Stockholm. Jag heter Markus Nyman och är borgarrådssekreterare åt Ewa Samuelsson (KD). Ewa Samuelsson är biträdande Socialborgarråd med ansvar för funktionshinderfrågor. Jag svarar i första hand utifrån hennes politiska ansvarsområde. Vi är väl medvetna om att det finns gator och områden i Stockholm där snöröjningen är bristfällig. Inte minst är situationen problematisk för äldre och personer med funktionsnedsättning. Vi följer denna fråga noggrant och är självfallet inte nöjda med att det finns Stockholmare som på grund av brister i snöröjningen har svårt att komma ut. Samtidigt som det är lätt att se brister måste vi vara medvetna om att det snöoväder som drog in över Stockholm under denna månad var exceptionellt. Enligt SMHI har det inte snöat i Stockholm i denna utsträckning sedan 1961. De entreprenörer som staden anlitar har arbetat hårt med att åtgärda igensnöade gator, som ofta snabbt har blåst igen. Som kuriosa kan nämnas att när denna vecka är slut kommer 600 000 kubikmeter snö att ha forslats bort från gator och torg. Denna volym motsvarar 30 000 lastbilslass. Det går naturligtvis alltid att överväga att genomföra ännu större upphandlingar med entreprenörer, där de garanterar ytterligare beredskap. Det är alltid en avvägning mellan hur mycket av skattebetalarnas pengar som ska satsas inom olika områden. Att ha en fullständig beredskap för värsta katastrofläge skulle knappast vara ekonomiskt försvarbart. Förr i tiden kunde staden kalla in lantbrukare, som med kort varsel kunde hjälpa till med snöröjning vid extrema väderförhållanden. Denna möjlighet finns inte längre. En svårighet för Stockholms del är även att hitta lämpliga snöupplag för tippning. Sjötippning av snö sker för närvarande med dispens från Naturvårdsverket, eftersom snö kategoriseras som avfall enligt svensk tolkning av EU:s avfallsdirektiv. När det gäller EU-priset i tillgänglighet (City Access Award) som Stockholm nyligen fick så finns det goda skäl för Stockholm att vara stolta över det tillgänglighetsarbete staden bedriver. Varje stad har sina speciella utmaningar, i Stockholm och Sverige är långa och stränga vintrar med mycket snö en sådan. Det faktum att Stockholm ligger på 14 öar och att Gamla Stan är en stor stadsdel med medeltida bebyggelse är andra utmaningar. Utifrån de förutsättningar som råder gör Stockholm ett mycket bra jobb med tillgängligheten. Det betyder självfallet inte att det inte finns ytterligare förbättringspotential. Stockholm har systematiskt arbetat med tillgänglighetsfrågor under en längre tid. EU-priset innebär inte att vi är färdiga med detta arbete, men att vi har gjort viktiga framsteg mot ett alltmer tillgängligt samhälle. Arbetet med att skapa ett tillgängligt Stockholm för alla fortgår och vi välkomnar alla förslag på hur detta arbete kan förbättras ytterligare. Med vänlig hälsning Markus Nyman, borgarrådssekreterare (KD) På uppdrag av Ewa Samuelsson (KD), biträdande Socialborgarråd