Ännu ett svar från Stockholms stad

Jag hade nästan glömt bort det. Brevet jag skrev till Stockholms stad. Men i och med att det nu kom tillbaka lite snö så kom jag att tänka på det igen. Och tidigare under mellandagarna så kom det faktiskt ett till svar som jag ännu inte publicerat.
Vill man säga några kommentarer om det så är det ett informativt men ack så opersonligt brev. Det säger mig ärligt talat ingenting som jag inte redan visste eller förstått. Det är sannolikt ett av de standardsvar som skickats till tusentals andra klagande stockholmare. För det är tydligen många som klagat på den undermåliga snöröjningen.

Här finns det att läsa:

Hej,Tack för ditt brev om snöröjningsarbetet i Stockholms stad. Mitt namn är Nikolina Bucht och jag arbetar för Trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) och Moderaterna i Stockholms stad. Jag har blivit ombedd att besvara dig.Vi är medvetna om att det på flera platser i staden fortfarande är och har varit besvärligt med framkomligheten och tillgängligheten efter det stora snöovädret den 5 december. Snöstormen som drog in över Stockholm morgonen den 5 december är enligt SMHI en av de värsta som drabbat Stockholm under de senaste 50 åren. Vindhastigheter på mellan 15-17 m/s och 30-50 cm i snödjup (60-70 cm i drivorna särskilt på vissa håll i Söderort) på ett dygn har varit en stor utmaning för snöröjningsarbetet.Trafikkontoret i Stockholms stad ansvarar för vinterväghållningen på en yta som motsvarar 18,3 miljoner kvadratmeter. Detta är fördelat på cirka 3600 gator med 153 mil gata och 211 mil gång- och cykelbanor. Det innebär att ett snöfall som det som ägde rum den 5 december lämnar cirka 7 miljoner kubikmeter snö att hantera – vilket motsvarar 70 miljoner flyttlådor eller cirka 12 fyllda Globen.Vid snöfallet prioriterades bussgatornas, gångbanornas och cykelbanornas huvudgator och huvudstråk samt att samhällsviktiga funktioner skulle kunna upprätthållas. Stora delar av busstrafiken gick att upprätthålla men vi är också medvetna om att det var trafik som ställdes in.Vanligtvis bygger snöröjningsarbetet i huvudsak på plognings-, saltnings- och sandningsinsatser. Snö och is är fruset dagvatten och omhändertas av dagvattensystemet när det smälter. Omfattande snömängder på kort tid och med mycket vind innebär en dubbelutmaning för snöröjningsarbetet, dels hinner plogningsfordonen inte ploga undan snömängderna innan de trampas ned och packas till is som kräver tyngre fordon och hantering för att få bort, men stora mängder gör också att snön måste forslas bort till sjötippar och tippar.Efter snöfallet påbörjades omedelbart det stora bortforslingsarbetet som blivit nödvändigt eftersom det fallit så stora volymer snö. Detta är ett tids- och resurskrävande arbete i både ytterstaden och i innerstaden eftersom snön måste samlas ihop och sedan transporteras bort med lastbil. Och i delar av framför allt ytterstaden har inte plogbilen kommit fram på bostadsgatorna eftersom gatorna med all snö och parkerade bilar varit för trånga. I de här fallen har det varit nödvändigt at lasta ut snön direkt utan att ploga den åt sidan vilket inneburit stor tids- och resursåtgång. Här är det särskilt viktigt att bilägare gör sitt bästa för att respektera servicedag och servicenatt även om det är arbetskrävande att skotta fram sin bil för att flytta den.Bortforslingsarbetet har inneburit och kommer att innebära störningar för många medborgare. I ytterstaden tippas bortforslad snö på upplagsplatser. Innerstadens bortforslade snö tippas i stadens sjötippar enligt dispens från Naturvårdsverket då snö som samlats ihop för bortforsling betraktas som avfall enligt EU:s avfallsdirektiv. I ytterstaden genomförs detta arbete dagtid med hjälp av bland annat de nya parkeringsreglerna för ytterstaden där det numera är servicedag en dag i veckan. Och i innerstaden är det service och städning på de flesta gator natt med de störningar som det innebär för de närboende. Vi hoppas att ni har överseende med dessa olägenheter och skänker en tanke till all den personal både hos trafikkontoret och deras entreprenörer som jobbar långa pass, utan helg många gånger på obekväma tider för alla stockholmares och er tillgänglighet och framkomlighet.Vissa medier envisas med att rapportera att stadens snöröjningspengar är slut. Det stämmer naturligtvis inte utan ytterligare pengar tillförs alltid från stadens reserver så att Trafikkontoret kan uppfylla sitt uppdrag. I år budgeterades 160 miljoner kronor till vinterväghållningen i Stockholms stad. Den snörika vintern 2009/2010 budgeterades 150 miljoner kronor men slutnotan hamnade på 265 miljoner.Vi vet också att det har varit svårt att komma fram till Trafik Stockholms felanmälan på telefon 08-651 00 00. Trots att extrapersonal har kallats in och övertid har beordrats har de inte kunnat hantera den stora mängd samtal från medborgare i staden. Vi vet även att det har varit svårt att komma fram till Trafikkontoret – där de ansvariga tjänstemännen har jobbat intensivt och med övertid med arbetsledning och information tillsammans med entreprenörerna.Efter ett så här prövande vinterväder med stora samhällsstörningar och problem för många medborgare behöver naturligtvis stadens insatser utvärderas.  Utvärderings- och utvecklingsarbetet för stadens snöröjningsarbete pågår redan och kommer att genomföras i full skala när snöröjningsarbetet lagt sig på en normal nivå. Samtidigt är det viktigt att uppmärksamma att det är en svår avvägning kring hur stor snöröjningskapacitet man upphandlar för ett eller ett fåtal tillfällen som inträffar oregelbundet med flera års mellanrum – och hur mycket av stadens andra verksamheter som behöver minskas för denna utökade beredskap.För frågor kring verkställande av vinterväghållningen hänvisar jag till Trafikkontoret i Stockholms stad på 08-508 27 200 eller trafikkontoret@stockholm.se. Felanmälan ska göras till Trafik Stockholm på tfn 08-651 00 00.Med vänliga hälsningar,Nikolina BuchtBitr. Borgarrådssekreterare/ Deputy Political AdvisorFinansroteln/ Mayor´s OfficeStadshuset/ City hall105 35 Stockholm